Làm thế nào để tránh Race Condition in Rails

Race condition rất khó để debug đặc biệt là khi mà chính tôi cũng không biết nó có phải Race Condition hay không!

Posted in TechnologyTagged , , , , , , ,