Sự khác biệt giữa senior developer và developer with seniority

Để mở đầu thì chúng ta nên hiểu rằng bất kỳ developer nào cũng đều có các kỹ năng khác nhau, bất kể họ đã làm bao nhiêu năm, đã làm qua bao nhiêu project hay tốt nghiệp từ trường đại học nào.

Posted in TechnologyTagged , ,