Log raw query cùng với arguments

Cứ mỗi lần debug lâu lâu tôi sử dụng toSql() để log raw query, mục đích là để có cái nhìn tổng quát hơn về câu query phức tạp mà tôi vừa viết. Với những câu query cần pass argument vào, khi sử dụng toSql() thì y như rằng nó sẽ log query với các […]

Posted in TechnologyTagged , , ,